Sunday, January 15, 2012

HEM

TUGAS PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

A. Bidang Tugas:

1. Menjalankan segala tugas dan tanggungjawab pentadbiran sekolah jika ketiadaan Guru Besar dan GPK Pentadbiran.

2. Mengajar sebilangan waktu bagi mata pelajaran yang tertentu atau bidang pengkhususan mengikut arahan Guru Besar dari semasa ke semasa.

3. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam soal-soal kurikulum, ko-kurikulum, disiplin, bimbingan dan kaunseling.
4. Memastikan bahawa segala keselamatan para pelajar adalah terjamin dan diatur mengikut prosedur dan peraturan.
5. Menentukan bahawa kebajikan, Skim Pinjaman Buku Teks, biasiswa dan bantuan kewangan berjalan dengan lancar.
6. Menentukan kelancaran kerja-kerja penerbitan dan percetakan majalah, perayaan dan kantin sekolah berjalan dengan baik.
7. Membantu Guru Besar dalam menyelia dan menilai prestasi perkhidmatan guru dan kakitangan bukan guru.
8. Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah agar perjalanannya menjadi lebih berkesan.
B. Senarai Tugas:


Pentadbiran
1. Mengurus dan mengemas kini semua buku rekod pendaftaran murid di sekolahnya.
2. Menyemak semua buku kedatangan harian pelajar sidang pagi dan memastikan bahawa butirannya adalah kemas kini.
3. Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar-pelajar baru ke kelas tertentu dengan kerjasama guru-guru kelas berkaitan.
4. Menguruskan pertukaran pelajar ke sekolah-sekolah lain dengan mengisi dokumen dan borang-borang yang tertentu.
5. Menentukan bahawa butiran peribadi pelajar yang berhenti sekolah dan bertuka ke sekolah lain adalah lengkap dan kemas kini.
6. Menguruskan surat akuan, sijil-sijil pelajar, pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah.
7. Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dengan kerjasama Guru Besar, PK Pentadbiran, Penyelia Petang dan Pembantu Tadbir sekolah.
8. Membantu dalam merancang dan penyediaan takwin sekolah dan dalam menentukan pelaksanaan segala program aktiviti di sepanjang tahun.
D. Bimbingan dan Disiplin:
1. Merancang dan menyelaraskan pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling.
2. Bekerjasama erat dengan guru pembimbing dan kaunseling dalam pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.
3. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling para pelajar yang menghadapi masalah dari segi pelajaran akademik, sosial, kesihatan, kerjaya dan sebagainya.
4. Menyediakan laporan lengkap mengenai pelajar yang mendapat perkhidmatan bimbingan dan kaunseling jikalau diperlukan oleh pihak yang berkaitan.
5. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orentasi atau suaikenal bagi pelajar-pelajar baru.E. Program Perlindungan:
1. Menguruskan kemudahan perubatan dan rawatan di kalangan para pelajar di sekolahnya agar berjalan dengan baik.
2. Memastikan segala program kesihatan pelajar dijalankan dengan sempurna seperti menguruskan kad 001 dan kad 002.
3. Menyelaras dan mengadakan menyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah untuk menentukan kebersihan dan makanan yang berkhasiat.
4. Menyelaraskan segala perancangan berkaitan dengan kesihatan dan kebersihan di kalangan pelajar.

F. Skim Pinjaman Buku Teks:
1. Menguruskan segala kutipan, pengumpulan data dan butiran peribadi para pelajar yang bakal menerima buku teks.
2. Menyelaraskan hal-hal yang bersabit dengan pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan hapuskira buku-buku teks di sekolahnya.
3. Mengawal semua buku stok dan mengawal bilik skim pinjaman buku teks.
4. Menyediakan anggaran belanjawan menguruskan SPBT di sekolahnya.


G. Biasiswa Dan Bantuan:
1. Menyelenggara dan membuat perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan kewangan pelajar yang mencapai akademik yang tinggi dari golongan yang kurang berada.
2. Mengemaskinikan segala rekod biasiswa dan bantuan kewangan kepada para pelajar di sekolah.
3. Menguruskan segala tuntutan dan bayaran biasiswa dan bantuan kewangan pelajar yang layak menerimanya.H. Kokurikulum:
Sukan Dan Permainan:
1. Membantu, merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat.Persatuan Dan Kelab:
1. Menyelaras dan menyelia segala program aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik.

Pasukan Pakaian Seragam:
1. Merancang strategi penglibatan para pelajar dalam program kegiatan pasukan pakaian seragam.
2. Menyelaras pelaksanaan, program kegiatan pasukan pakaian seragam yang disediakan di sekolahnya.


Koperasi Dan Simpanan Pelajar:
1. Menyelaraskan segala kegiatan yang berkaitan dengan program koperasi di peringkat sekolah.
2. Menganjurkan bersama dengan Amanah Saham Nasional dan Bank Simpanan Nasional atau lain-lain bank yang sesuai dengan tujuan menggalakkan penabungan di kalangan pelajar.Tugas Dan Tanggungjawab Lain:
1. Membantu dan mengenal pasti guru-guru yang berbakat dalam kegiatan kokurikulum.
2. Merancang dan mengadakan program latihan untuk guru-guru yang berpotensi
dalam bidang itu.
3. Merancang dan menentukan pelaksanaan program kegiatan ko-kurikulum untuk
para pelajar.
Melaksanakan arahan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Guru Besar dari
semasa ke semasa.

1. PEMBANGUNAN MAJU DIRI (PMD)
1. DISIPLIN
1.1.1 Tahap kuatkuasa undang-undang dan peraturan sekolah.
1.1.2 Menyelia rekod dan laporan disiplin.
1.1.3 Perjumpaan dengan ibu bapa / penjaga murid.

2. BIMBINGAN DAN KAUNSELING
2.1 Melaksana dan menguruskan projek-projek khas.
2.2 Merancang dan menyelaras program khas seperti kempen anti-dadah.
2.3 Memastikan langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah dilaksanakan.

3. KESIHATAN
3.1 Menguruskan kemudahan rawatan murid.
3.2 Merancang dan menyelaras program-program kesihatan murid dan kad tenaga asas.


4. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)
4.1 Menguruskan kutipan data, mengawal buku-buku stok.
4.2 Mengawal pengagihan dan hapus kira.

5. BIASISWA DAN BANTUAN
5.1 Menyelenggarakan peraturan-peraturan biasiswa atau bantuan.
5.2 Mengemas kini rekod-rekod biasiswa dan bantuan.

6. PENGURUSAN BANTUAN PEMAKANAN
6.1 Projek Susu Sekolah.
6.2 Rancangan Makanan Tambahan (RMT)

2. PENTADBIRAN.
2.1 Mengurus dan mengemaskini buku rekod pendaftaran murid
2.2 Mengurus kemasukan dan penempatan murid.
2.3 Menyemak buku jadual kedatangan murid.
2.4 Mengurus surat akuan, sijil berhenti sekolah dan lain-lain.
2.5 Menyemak buku laporan / rekod prestasi.
2.6 Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah.
2.7 Membantu merancang takwim sekolah.

3. KURIKULUM.

3.1 Pengajaran dan pembelajaran.
3.2 Merancang dan menyelia kursus motivasi dan kemahiran belajar.

4. KOKURIKULUM
4.1 Membantu merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan / kelab serta pasukan unit beruniform.
4.2 Membantu merancang takwim ko-kurikulum.
4.3 Menyelaras kegiatan BSN, Tabung Haji dll.
4.4 Merancang dan melaksanakan program perkhemahan tahunan.


8. PERKEMBANGAN ORGANISASI DAN KENDIRI (SYNERGY)
5.1 Menghadiri kursus.
5.2 Mengadakan kursus dalaman (HEM)
5.3 Memperkayakan pengetahuan ikhtisas.
5.4 Mengadakan hubungan dengan ibubapa / penjaga, masyarakat dan agensi luar.
5.5 Penglibatan dalam PIBG
Read more ...

BIDANG TUGAS GURU PRSEKOLAH

Bidang Tugas Jawatankuasa Pra Sekolah

 • Membuat pemilihan murid yang layak memasuki Pra Sekolah.
 • Membuat penyediaan kelas / hiasan untuk murid-murid Pra Sekolah.
 • Mengedar surat siaran berkaitan dengan yuran , pendaftaran dan taklimat untuk ibubapa.
Read more ...

BIDANG TUGAS PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN MURID

Bidang Tugas Jawatankuasa Pendaftaran Murid Tahun 1 / Penempatan Sekolah Menengah
( Tahun 6 )

 • Memastikan tiada murid yang tercicir daripada bersekolah.
 • Membuat tindakan susulan sekiranya terdapat masih ada murid yang tercicir.
 • Memastikan ibubapa membuat pengesahan pendaftaran anak-anak mereka.
 • Memastikan pembahagian murid mengikut kelas-kelas yang telah ditetapkan.
 • Menyediakan kain rentang pendaftaran dan pengesahan murid.
 • Mengedarkan surat-surat siaran berkaitan dengan pendaftaran dan pengesahan.
 • Membuat penempatan murid Tahun 6 ke sekolah menengah berdasarkan alamat rumah , zon atau sebagainya sepertimana yang ditetapkan oleh pihak PPD.
 • Menguruskan ujian kepada pelajar Tahun 6 yang ingin memohon ke SMKA.
 • Menyediakan senarai pelajar yang layak ke SMKA serta dokumen yang diperlukan ke PPD selepas keputusan UPSR.
 • Melaksanakan lain-lain tugasan yang berkaitan mengikut arahan yang diberi.
Read more ...

KWAMP

BIDANG TUGAS GURU KWAMP

 • Mengenalpasti murid yang layak menerima bantuan.
 • Mengedarkan dan mengumpul semula borang yang berkaitan.
 • Mengemaskini maklumat data murid dan memastikan murid yang berhak menerimanya.
 • Menguruskan murid yang layak dengan memenuhi borang-borang mengikut arahan PPD.
Read more ...

KEBAJIKAN MURID

BIDANG TUGAS GURU KEBAJIKAN MURID

 •  Merancang aktiviti untuk Tabung Kebajikan murid dan anak yatim.
 • Membuat kajian dan rekod anak yatim dan anak miskin.
 • Mengadakan pungutan derma untuk murid-murid yang ditimpa kesusahan.
 • Mengagihkan sumbangan daripada dermawan kepada murid yang berhak.
 • Menguruskan pungutan derma yang diminta oleh pihak-pihak luar dan merekodkan pendapatannya.
 • Mengendalikan pertandingan atau aktiviti anjuran badan-badan tertentu untuk anak-anak yatim
Read more ...

KESIHATAN DAN RAWATAN

BIDANG TUGAS GURU KESIHATAN DAN RAWATAN
 • Memastikan ada alat rawatan kecemasan , mencukupi dan disimpan dengan baik.
 • Melatih murid membiasakan diri dengan penjagaan kesihatan dan kebersihan.
 • Memberi rawatan kepada murid-murid yang luka ringan sebelum dibawa ke klinik berhampiran.
 • Menguruskan kemudahan kepada rawatan dari pusat-pusat kesihatan dan klinik pergigian kerajaan.
 • Merancang dan menjalankan pemeriksaan kebersihan harian murid.
 • Memastikan semua murid mempunyai Buku Kesihatan dan Kad Pergigian
Read more ...

BIMBINGAN DAN KAUNSELING

BIDANG TUGAS BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Merancang dan menyelaraskan pelaksanaan program Bimbingan dan Kaunseling
 •  Menyelaras dan menyediakan rekod Bimbingan dan Kaunseling.
 • Mengadakan sesi kaunseling bagi murid-murid yang bermasalah.
 • Menyiasat latar belakang kes dan menyediakan laporan setiap kes.
 • Menganjurkan kursus motivasi / bimbingan untuk murid-murid / ibubapa.
 • Memberi dorongan / bimbingan untuk pelajar bermasalah.
 • Mengadakan Program Kecemerlangan untuk murid tahun 4 , 5 dan 6.
 • Mengadakan lawatan ke rumah bagi murid-murid yang kerap ponteng dan bermasalah.
 • Mengadakan lain-lain program bimbingan mengikut keperluan semasa.
Read more ...

KEBERSIHAN/KESELAMATAN DAN KECERIAAN (3K)

KEBERSIHAN/KESELAMATAN DAN KECERIAAN (3K)

 • Menyediakan pelan laluan kebakaran.
 • Memberi pendedahan kepada murid mengenai keselamatan jalan raya , harta benda sekolah, kemudahan asas , pokok-pokok bunga dan kawasan persekitaran sekolah.
 • Mengadakan aktiviti tunjuk cara mengenai cara menyelamatkan diri daripada kebakaran oleh pihak Bomba 2 kali setahun.
 • Memastikan bangunan sekolah berada dalam keadaan selamat.
 • Memastikan semua alat pemadam api berfungsi apabila diperlukan.
 • Memastikan murid berada di dalam keadaan selamat semasa berada di sekolah.
 • Pintu pagar sekolah sentiasa ditutup kecuali jika ada sebarang urusan atau keperluan.
 • Memastikan penggunaan Pas Pelawat bagi mereka yang berurusan dengan pihak sekolah.
Read more ...

DISIPLIN

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU DISIPLINBidang Tugas:
1. Pilih pengawas pada setiap hujung tahun untuk bertugas pada tahun berikutnya.2. Menentukan pemilihan pengawas adalah berdasarkan pencapaian dalam bidang akademik, kebolehan dan kemampuan pelajar dalam bidang sukan dan permainan.


3. Memastikan perlantikan para pengawas adalah berdasarkan pengalaman, sahsiah, daya kepimpinan dengan mengambil kira pandangan dan sokongan para guru. Pemilihan akhir dilakukan oleh para pelajar dengan cara undi, jikalau didapati sesuai dan boleh dilaksanakan setelah dipersetujui oleh pihak guru.


4. Pemilihan calon dilakukan oleh guru-guru sendiri dan tidak dicalonkan oleh pelajar.


5. Menentukan Ketua dan Penolong Ketua Pengawas dilantik oleh guru penasihat lembaga pengawas dengan nasihat guru-guru lain.


6. Mengaturkan mesyuarat lembaga pengawas yang diadakan dari semasa ke semasa di sekolah.


7. Mengawasi disiplin dan akhlak para pelajar di sekolah sepanjang hari persekolahan. 


8. Menerima laporan daripada para pengawas dan mengambil segala langkah dan tindakan yang sesuai.


9. Menentukan segala peraturan dan undang-undang sekolah sentiasa dipatuhi oleh para pelajar sekolah.


10. Mempamerkan peraturan dan undang-undang sekolah di papan-papan kenyataan dan di dalam bilik darjah.


11. Membantu Guru Besar dalam mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh pelajar yang boleh membawa kepada penggantungan sementara atau pembuangan sekolah.


12. Merekodkan segala kesalahan, hukuman dan denda yang dijatuhkan kepada pelajar di sekolahnya.


13. Berhubung rapat dengan guru bimbingan / kaunseling untuk menyelesaikan masalah pelajar.


14. Bekerjasama dengan guru-guru bertugas harian atau mingguan untuk menguruskan kawalan terhadap pelajar pada hari perhimpunan, upacara dan majlis-majlis yang diadakan oleh pihak sekolah.


15. Menguruskan pertandingan kebersihan bilik darjah pada tiap-tiap minggu dan mengumumkan kelas yang paling kotor.


PERATURAN AM SEKOLAH
1. WAKTU PERSEKOLAHAN
Guru-guru dan murid-murid hendaklah berada di sekolah jam 7.30 pagi. Waktu persekolahan bermula jam 7.30 pagi, murid-murid berbaris di medan perhimpunan atau di hadapan kelas untuk bacaan doa dan aktiviti-aktiviti pendidikan. Loceng kedua akan dibunyikan pada jam 7.40 pagi sebagai permulaan pengajaran dan pembelajaran.

2. TANDA NAMASemua warga guru dan staf sokongan dikehendaki memakai tanda nama sewaktu menjalankan tugas rasmi sekolah kerana peraturan tersebut adalah sebahagian daripada peraturan  yang ditetapkan dalam Pekeliling Kerajaan.

3. CUTI                 
Hak cuti warga sekolah adalah tertakluk kepada peraturan Prosidur Cuti Kakitangan Kerajaan yang mesti diperakukan kebenaran atau budi bicara Guru Besar. Sijil MC atau surat akuan sekadar dokumen sokongan untuk mendapat kebenaran bercuti. Sekiranya guru atau staf sokongan tidak hadir kerana sakit, MC hendaklah diserahkan kepada Pembantu Tadbir.
4.         AKTIVITI SEKOLAHSemua warga sekolah diminta melaksanakan tugas secara muafakat, dedikasi, inovatif dan komitmen yang tinggi bagi menghasilkan input yang berkualiti dan berkuantiti. Semua warga sekolah hendaklah memberi kerjasama dan sokongan walaupun tidak terlibat secara langsung demi memastikan aktiviti sekolah yang dijalankan mencapai kejayaan yang cemerlang.

5. KEGIATAN MEROKOKSekolah merupakan kawasan “Larangan Merokok”, walau bagaimanapun peraturan sementara memberi keizinan kepada sekolah merokok di tempat khas tidak terdedah kepada pandangan murid, tempat merokok adalah seperti yang ditetepkan oleh pihak sekolah.


6. KELUAR WAKTU BERTUGASKeluar kawasan sekolah waktu bertugas hanya dengan kebenaran Guru Besar atau Penolong Kanan. Warga yang diberi kebenaran hendaklah membuat catatan dalam buku Kawalan Masuk Keluar Sekolah dan ditandatangani oleh pengurusan sekolah berkenaan.

7. PERPADUAN DAN KESEPADUANIklim persekolahan mestilah bersih daripada sikap pentingkan diri sendiri dan lebih mengutamakan konsep kesepakatan dalam semua urusan kerja untuk mewujudkan suasana kerja yang harmonis dan menyeronokkan.

8. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Semua tugas yang diberi tanggungjawab hendaklah dirancang dengan teliti, dikelolakan dengan sempurna , bermatlamat dan mencapai tahap keberkesanan yang tinggi. Penilaian dan kawalan mutu kerja akan dibuat untuk menjamin kualiti pendidikan sekolah.

9. PELANGGAN SEKOLAH
Warga sekolah hendaklah  ember keutamaan kepada semua pelanggan sekolah yang datang berurusan dan menerima perkhidmatan sekolah. Mereka hendaklah dimaklumkan terlebih dahulu ke pejabat sekolah sebelum dibenarkan  berurusan dengan warga sekolah yang lain. Mereka perlu diberi layanan yang baik dan mesra 

10. MASALAH PERIBADIWarga sekolah diminta tidak membawa masalah peribadi ke kelas. Sebarang masalah boleh dikongsi pandangan dan nasihat daraipada rakan sekerja yang atau boleh dimaklumkan kepada pihak pengurusan sekolah jika perlu.

11. POLITIK DAN PARTI
Fahaman politik adalah hak individu. Elakkan diri daripada membawa masuk sebarang pengaruh dan fahaman politik dalam kawasan sekolah terutama politik yang bertentangan dengan dasar kerajaan kerana menyalahi Etika dan Peraturan sedia ada.

12. BIDANG KERJA DAN PEKERJAANSemua warga sekolah diminta memberi tumpuan sepenuhnya terhadap bidang tugas dan kerja masing-masing tanpa diberi nasihat, teguran dan amaran.

13. DENDA DAN DERA
Elakkan diri daripada terlibat dengan kegiatan dera dan denda murid. Guna saluran sedia ada untuk sebarang tindakan disiplin murid. Tindakan mesti mengikut prosedur  Tatacara Tindakan Disiplin Pelajar yang dibenarkan oleh Kementerian Pelajaran.


14. TATALAKU DAN PRILAKUPeralaku semua warga adalah selaras dengan tuntutan agama, panduan tatalaku dan etika kerajaan yang dikeluarkan oleh Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia.

15. PINJAMAN DAN PENJAMINSemua warga sekolah diminta merancang kadar gaji sebelum membuat pinjaman. Cuba elakkan daripada menjadi penjamin kepada pihak yang kurang pasti keadaannya kerana ramai kakitangan yang digunakan sebagai penjamin kepada pihak yang kurang pasti keadaannya  sebagai penjamin terpaksa membayar balik pinjaman orang yang dijaminnya.

16. PESANAN BARANG DAN PERALATAN
Warga sekolah diminta mengemukakan butiran barang dan peralatan yang diperlukan dan pesanan boleh dibuat secara membuat kebenaran dari pihak sekolah atau unit berkenaan.

17. HARTA BENDA SEKOLAHWarga sekolah diminta menjaga harta sekolah yang dipertanggungjawab kepada mereka dan tidak boleh dibawa keluar tanpa sebarang kebenaran dari pihak pengurusan sekolah.

18. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Pengajaran berdasarkan KBSR dengan mempelbagaikan kaedah, sekolah bermatlamat, tercapai objektif yang dirancang, kawalan kelas yang sempurna dan mencapai pelunjuran yang dibina.

19. MASUK KELAS
Kewajipan masuk ke kelas seperti peruntukan Jadual Waktu Pengajaran dan Jadual Guru Ganti. Masuk dan keluar kelas menepati masa sebenar. Sila sediakan bahan belajar murid jika tidak dapat masuk ke kelas kerana terlibat dengan urusan rasmi atau kecemasan semasa waktu persekolahan.


20. PELAKSANAAN AKTIVITI DAN PROGRAM SEKOLAH
Semua aktiviti dan program yang telah dirancang dan disusun dalam takwim sekolah hendaklah dilaksanakan dengan teliti. Warga sekolah tidak dibenarkan sama sekali mengubah sebarang keputusan yang berkaitan dengan dasar sekolah. Ini adalah untuk menjaga keharmonian dan perpaduan di antara warga sekolah dan pihak masyarakat. Sebarang masalah dan kekeliruan hendaklah dirujuk dengan pengurusan sekolah.

21. PEMERIKSAAN BUKU MURID
Pemeriksaan buku dilakukan dengan sempurna dan teliti serta dalam lingkungan masa yang singkat antara tarikh latihan dengan tarikh buku diperiksa. Murid-murid diminta membuat pembetulan  bagi jawapan yang salah. Buku-buku latihan ini hendaklah diserahkan kepada Guru Besar dan Penolong Kanan untuk disemak mengikut jadual yang telah disediakan

22. SOALAN PEPERIKSAAN
Semua kertas jawapan peperiksaan wajib diserahkan kepada murid setiap kali selepas peperiksaan supaya ibu bapa dapat memantau pencapaian anak-anak mereka dalam pelajaran.

23. PENCERAPAN GURU
Guru Besar dan Penolong Kanan akan memantau pengajaran guru di dalam kelas atau semasa Pendidikan Jasmani secara berkala.


24. PROGRAM PEMULIHAN

Program pemulihan akan dilaksanakan mengikut perancangan sedia ada oleh Jabatan Pelajaran. Namun begitu aktiviti-aktiviti Pengayaan dan Pemulihan setiap mata pelajaran hendaklah dilakukan oleh guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. Nilai keberkesanannya menjadi sasaran utama  pelunjuran sekolah.
25. KEGIATAN LUAR KELAS
Kegiatan luar kelas yang dirancang oleh warga sekolah mestilah terlebih dahulu dimaklumkan kepada unit berkenaan serta dimaklumkan kepada keluarga murid. Pastikan guru pengelola dan AJK terbabit hadir dalam aktiviti tersebut.

26. JADUAL KELAS GANTI
Kelas ganti merupakan sebahagian daripada tugas rasmi untuk memastikan murid tersebut menerima pendidikan meskipun berlaku keuzuran diri guru yang sepatutnya masuk mengajar atau menghadiri urusan rasmi. Guru ganti berkenaan adalah bertanggungjawab  sepenuhnya  atas perjalanan dan keselamatan kelas tersebut.

27. LATIHAN UJIAN DAN PENILAIANMurid mestilah didedahkan dengan kemahiran menjawab soalan  dengan banyak, sempurna dan mencukupi. Warga guru diminta menguji murid dengan aktiviti latihan dalam kelas, kerja rumah, melalui buku kerja, kerja hujung minggu dan kerja masa cuti secara terancang dan berkesan.

28. MARKAH UJIAN DAN PENILAIAN
Ujian penilaian yang dilakukan hendaklah direkodkan di dalam buku rekod mengajar serta dipamerkan di dalam kelas serta disampaikan kepada Unit Kurikulum untuk dianalisa dan diterjemahkan dalam Pelunjuran Sekolah semasa mesyuarat Kurikulum. Murid yang semakin meningkat pencapaiannya akan diberi hadiah rangsangan dalam Hari Anugerah Cemerlang.
29. KURSUS DAN SEMINARMana-mana warga sekolah yang menghadiri kursus, seminar dan perjumpaan hendaklah menyediakan laporan serta disebarkan untuk makluman semua rakan sekerja sekolah.

30. REKOD PRESTASI MURID
Rekod prestasi murid hendaklah dipamerkan dalam kelas untuk menggalakkan  persaingan dalam kalangan murid-murid. Murid-murid yang merosot pencapaiannya hendaklah diberi bimbingan dan diberi galakan untuk mengembalikan keyakinan diri murid berkenaan.

31. PIAGAM SEKOLAHWarga sekolah hendaklah memahami Piagam sekolah yang sedia ada dan mematuhi semua perkara yang terkandung di dalamnya untuk meningkatkan kejayaan Sekolah Kebangsaan Arau ke tahap paling tinggi.

‘Guru mempunyai cabaran dan tanggungjawab membina potensi/fitrah anak muridnya supaya menjadi orang yang mempunyai tabiat terbaik dan amalan terbaik. Ini hanya dapat dilaksanakan dengan berkesan apabila guru itu sendiri beribadat membina tabiat terbaik dan amalan terbaik’ 

Read more ...

SPBT

BIDANG TUGAS SPBT


 • Memastikan murid yang layak mendapat bekalan buku yang lengkap bagi tahun semasa.
 • Mengumpulkan dan mengagihkan buku teks pada setiap hujunh tahun.
 • Memastikan setiap bekalan yang diterima dari pembekal disemak bilangannya dan direkodkan.
 • Memastikan buku stok SPBT sentiasa dikemas kini.
 •  Memberi guru-guru kelas fail yang berisikan borang-borang penerimaan buku dan Borang G untuk dikemaskini dan dilengkapkan.
 • Memastikan hanya murid berwarganegara Malaysia sahaja layak mendapat buku teks.
 • Memastikan permohonan pelupusan buku teks telah dibuat pada awal tahun bagi buku-buku kegunaan tahun lepas.
Pekeliling
Surat Arahan Pentadbiran

 1. Surat Arahan Pentadbiran 14 Februari 2011
         Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT), Pengurusan Buku Teks SPBT dan Permohonan 
         Keperluan Buku Teks Tahun 2011 Bagi Kegunaan Tahun 2012. Sila klik sini 

Pekeliling Ikhtisas


   1.  Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/2007 

        Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks di bawah Skim Pinjaman Buku Teks        Kementerian Pelajaran Malaysia. Sila klik sini

   2.  Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2005
        Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Kementerian Pelajaran Malaysia

   3.  Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2003
         Pindaan Pelaksanaan Borang Penentuan Kelayakan Skim Pinjaman Buku Teks SPBT1 Kementerian Pendidikan Malaysia 

   4.  Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/2001
         Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Kementerian Pendidikan Malaysia 

   5.   Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/2001
         Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Kementerian Pendidikan Malays 

   6.   Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/2000 
         Penggunaan Buku Kerja di Sekolah Rendah 
       
   7.   Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1999
         Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)          Kementerian Pendidikan MalaysiaRead more ...

RMT

RMT adalah salah satu program yang diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam membantu para pelajar yang berada dalam kategori miskin atau miskin tegar. Antara Kriteria kelayakan bantuan RMT adalah seperti berikut:

 • Murid warganegara Malaysia dari Darjah 1 hingga Darjah 6 bersekolah di semua Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan;dan
 • Ketua Isi Rumah (KIR) yang berdaftar dengan Bank Data Kemiskinan Nasional (eKASIH) yang dibangunkan oleh Unit Penyelarasan Perlaksanaan (ICC), Jabatan Perdana Menteri dan disahkan sebagai ketegori miskin atau miskin tegar sahaja.
Kadar RMT adalah RM1.80 sehari bagi setiap murid di Negeri Semenanjung Malaysia dan RM2.05 bagi setiap murid di Negeri Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Tempoh perlaksanaan RMT ialah 190 hari setahun.

Penyaluran bantuan RMT diberi kepada murid yang KIR tersenarai dalam data eKASIH. Bagi KIR yang belum berdaftar dengan sisitem eKASIH, mereka boleh membuat permohonan melalui laman webhttp://www.ekasih.gov.my/ Pihak JPN/PPD/Sekolah boleh membantu mendaftar murid di dalam sisitem eKASIH.

Jawatankuasa RMT sekolah hendaklah bertanggungjawab memantau perlaksanaan RMT setiap hari dan hendaklah memastikan pelaksanaan RMT mengikut garis panduan RMT dan peraturan yang ditetapkan.Pihak JPN dan PPD akan melakasanakan pemantauan bagi memastikan perlaksanaan RMT adalah mengikut garis panduan RMT dan peraturan yang ditetapkan.

Sila rujuk Surat Pekeliling Kewangan Bil.7 Tahun 2010 (RMT), Buku Panduan RMT Di Sekolah dan Surat Siaran yang dikeluarkan dari masa ke semasa.

BIDANG TUGAS GURU RMT

 • Mengenal pasti murid yang layak mendapat bantuan RMT dengan mengisi borang RMT.
 • Menguruskan murid yang mendapat RMT dengan memenuhi borang-borang mengikut arahan PPD.
 • Berurusan dengan pengurus kantin mengenai penyediaan makanan kepada murid-murid RMT.
 • Membuat laporan di akhir tahun.
 • Membuat tuntutan bayaran RMT setiap bulan.
Read more ...

Saturday, January 14, 2012

Kantin

TUGASAN

 • Menyedia perancangan strategik 
 • Berusaha untuk menjadikan pengurusan kantin mencapai tahap yang cemerlang 
 • Merancang dan melaksana aktiviti kantin Melaksana tugasan yang diarah oleh Guru Besar dari masa ke semasa 
 • Menyelaras Sistem Maklumat Kantin (SMK) 

MISI UNIT KANTIN

Menjadikan kantin SK Serkam kantin yang kondusif dalam melahirkan pelajar yang berkualiti dari sudut JERI

FOKUS UNIT KANTIN 

 • Meningkatkan mutu kebersihan di kantin (mencapai 80% ke atas). 
 • Berusaha mengamalkan pemakanan sihat. 
 • Berusaha memastikan harga makanan dan minuman yang di tawarkan berpatutan. 
 • Mewujudkan semangat kerjasama antara ahli dalam unit yang sama. 

 15 JENIS MAKANAN DILARANG JUAL DI KANTIN SEKOLAHKUALA LUMPUR: Makanan diproses seperti burger, hotdog dan nuget serta teh dan kopi adalah antara 15 jenis makanan 'tidak sihat' yang dilarang dijual di semua kantin sekolah rendah dan menengah seluruh negara mulai bulan depan. Makanan lain ialah mi segera, gula-gula dan coklat, konfeksi ais dan aiskrim, makanan jeruk, makanan mengandungi pewarna serta perisa tiruan, minuman berkarbonat dan jajan. Larangan itu adalah berdasarkan Garis Panduan Pemakanan Sihat Di Sekolah yang diputuskan oleh Kementerian Kesihatan.

Bagaimanapun, ada 70 jenis makanan, termasuk nasi lemak dihadkan kekerapan jualannya kepada dua kali seminggu, disenaraikan sebagai makanan yang boleh dijual mengikut garis panduan baru yang dirangka bagi menangani masalah obesiti (kegemukan) dan diabetes di kalangan pelajar.


Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin, berkata cadangan itu terkandung dalam draf garis panduan penjualan makanan di kantin sekolah yang diputuskan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Penyakit Tidak Berjangkit (NCD), dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, pada 4 April lalu.

Beliau berkata, cadangan penyenaraian 70 jenis makanan dan larangan 15 jenis makanan itu disediakan Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan mengikut peruntukan Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985. 

“Larangan penjualan makanan tidak sihat sejajar dengan usaha kementerian menangani masalah obesiti dan diabetes yang semakin meningkat di kalangan rakyat, terutama kanak-kanak. Ia langkah mencegah peringkat awal,” katanya kepada Berita Harian semalam. 

Menteri Kesihatan, Datuk Seri Liow Tiong Lai sebelum ini mengumumkan, peraturan itu adalah langkah proaktif kerajaan bagi menangani peningkatan masalah obesiti dan diabetes di kalangan pelajar dengan kajian Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada 2002-2008 menunjukkan satu daripada empat kanak-kanak mengalami obesiti. Kajian universiti sama juga menunjukkan, 88.6 peratus pelajar membeli makanan dan minuman yang disajikan di kantin sekolah, sekali gus meningkatkan lagi hasrat kerajaan untuk memastikan makanan sihat dijual di sekolah. 


Turut dicadangkan ialah supaya Indeks Jisim Badan (BMI) wajib direkodkan dalam kad laporan prestasi pelajar berbanding amalan sebelum ini yang hanya mengkehendaki guru merekodkan berat dan ketinggian pelajar. 

Pakar pemakanan UKM, Prof Dr Mohd Ismail Mohd Noor, berkata amalan merekodkan BMI diamalkan negara maju seperti Amerika Syarikat seawal kanak-kanak berusia dua tahun bagi membolehkan mereka dibimbing dengan amalan pemakanan dan aktiviti fizikal sihat.

“Obesiti sebenarnya disebabkan pelbagai punca makanan, namun peraturan baru itu adalah permulaan baik dalam memastikan pelajar mendapat makanan sihat dan seimbang di sekolah sebelum ibu bapa memainkan peranan di rumah dengan memastikan amalan baik diteruskan,” katanya. 


Kajian menunjukkan masalah obesiti di kalangan kanak-kanak berusia enam hingga 12 tahun meningkat daripada 9.7 peratus pada 2001 kepada 13.7 peratus pada 2007. 

Peningkatan dikaitkan dengan amalan pemakanan tidak sihat dan aktiviti fizikal tidak aktif, iaitu 76 peratus kanak-kanak didapati menghabiskan sebahagian besar masa dengan menonton televisyen atau duduk di hadapan komputer.

Sumber : http : //www.bharian.com.my/


 PEMAKANAN BERASASKAN DIET SEIMBANG
Corak pemakanan juga dapat membantu kita menghindarkan diri daripada stres. Di samping untuk mendapatkan kesihatan yang baik dan memastikan agar tahap mental dan badan kita sentiasa sihat, amalkan diet atau pemakanan yang seimbang dan berkesan.


Sumber makanan boleh di dapati daripada enam kumpulan iaitu vitamin, tenaga, karbohidrat, protein, lemak dan zat besi. Kumpulan makanan ini dikenali sebagai piramid makanan seperti roti dan bijiran, buah-buahan dan sayur-sayuran, daging, barangan hasil tenusu, lemak dan gula-gula.
KENAPA KITA PERLU MENGAMBIL MAKANAN SEIMBANG


 • Makanan yang mengandungi diet seimbang membekalkan nutrien dan tenaga yang diperlukan badan bagi membantu mengatasi stres. 
 • Tiada satu kumpulan makanan yang boleh memberi semua zat yang diperlukan.Untukmemastikan badan kita mendapat semua zat, kita perlu mempelbagaikan pemilihan makanan dalam setiap kumpulan makanan seperti piramid makanan. 


 LANGKAH PENJAGAAN DIET


1. Bagi mengelakkan berat badan berlebihan, kurangkan pengambilan tenaga dan lemak yang banyak.

2. Tingkatkan penggunaan karbohidrat kompleks dan gula semulajadi dari 28% kepada 48%.

3. Kurangkan pengambilan gula yang diproses daripada 45% kepada 10% daripada keseluruhan jumlah tenaga.

4. Jumlah lemak tidak melebihi jumlah tenaga. Lemak ‘polyunsaturated’ tidak lebih 10% dan lemak ‘monounsaturated’ pada kadar 10% - 15%.

5. Kurangkan pengambilan kolesterol tidak lebih dari 30mg. sehari.10 LANGKAH PENJAGAAN DIET SEIMBANG UNTUK MENGURANGKAN STRES DAN KEHIDUPAN SIHAT.


1. Berhati-hati dengan tabiat diet atau pemakanan
Makanan utama harus di ambil pada waktu pagi. Kita mesti memastikan yang kita mengambil 3 hidangan dalam sehari.


2. Kekalkan diet seimbang berdasarkan 6 kumpulan makanan.
6 kumpulan makanan tersebut ialah roti dan bijirin, buah-buahan dan sayuran, kurangkan pengambilan daging, barangan hasil tenusu, lemak dan gula-gula.

3. Kurangkan kafein
Pengambilan kafein secara berterusan boleh menyebabkan stres. Oleh itu, kurangkan pengambilan kafein, banyakkan minum air mineral atau air yang telah dimasak.

4. Kurangkan pengambilan garam.
Pengambilan garam berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. Kita perlu mengurangkan sebarang makanan yang mengandungi sebarang makanan yang mengandungi garam yang banyak seperti makanan segera.

5. Kurangkan gula
Gula yang terlalu banyak akan meningkatkan kadar gula dalam darah yang boleh menyebabkan kencing manis dan kegemukan.

6. Berhenti merokok
Nikotin yang terdapat dalam tembakau meninggalkan kesan ketagihan. Bagi mengurangkan ketagihan, sokongan rakan diperlukan, di samping menjadikan aktiviti senaman sebagai amalan dan bertekad untuk berhenti merokok.

7. Berhenti dari pengambilan alkohol
Kurangkan pengambilan alkohol dan minuman beralkohol secara beransur-ansur agar dapat mengekalkan kesimbangan badan dan menghindarkan stres.

8. Keperluan vitamin dan mineral dalam diet pemakanan seimbang.
Pengambilan vitamin dan mineral seperti buah-buahan dan sayur-sayuran dapat meningkatkan ketahanan terhadap stres.

9. Penggunaan barang makanan semulajadi Yogurt
Yogurt mengandungi ‘Lactobacillus acidhophitis’ yang tidak merbahaya dan dapat menghalang pembesaran bakteria ‘pathogens’ di samping menggalakkan sistem keimunan, menambahkan vitamin dan meningkatkan ketahanan terhadap stres.

10. Kekalkan berat badan melalui kawalan teratur
Kekalkan berat badan yang seimbang dengan melakukan aktiviti senaman sebanyak 3 kali seminggu selama 20 minit.
Read more ...

Friday, January 13, 2012

MBMMBIKenyataan akhbar ini bertujuan menerangkan dengan lebih jelas kepada masyarakat mengenai pemansuhan PPSMI dan pelaksanaan Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan penguasaan Bahasa Inggeris (MBMMBI).

Berdasarkan keputusan Mesyuarat Kabinet pada 8 Julai 2009 telah diputuskan bahawa dasar PPSMI akan dimansuhkan secara berperingkat-peringkat mulai 2012 bagi Tahun 1, Tahun 4, Tingkatan 1 dan Tingkatan 4.

Mesyuarat Jemaah Menteri pada 5 Ogos 2009 telah bersetuju melaksanakan mekanisme “soft landing” untuk P&P Sains dan Matematik bagi membantu pelajar-pelajar mengatasi masalah peralihan dasar berkenaan. Mekanisme “soft landing” adalah seperti berikut:

(i) P&P Sains dan Matematik boleh dilaksanakan dalam dwibahasa mulai tahun 2010 di sekolah rendah dan sekolah menengah. Dwibahasa bermaksud penggunaan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dalam P&P Sains dan Matematik di sekolah kebangsaaan dan sekolah menengah; dan penggunaan bahasa ibunda dan Bahasa Inggeris bagi SJK(C) dan SJK(T).
(ii) Pelaksanaan dasar ini bermula pada tahun 2012 bagi pelajar-pelajar Tahun 1, Tahun 4, Tingkatan 1 dan Tingkatan 4.

Walau bagaimanapun mekanisme “soft landing” akan memberi ruang kepada pelajar-pelajar lain menyesuaikan diri dengan peralihan dasar di mana P&P boleh dilaksanakan dalam dwibahasa. Kohort-kohort yang terlibat adalah seperti berikut:

(a) Kohort Tahun 1 (2009) – boleh menggunakan dwibahasa sehingga 2014.

(b) Kohort Tahun 1 (2010) – boleh menggunakan dwibahasa sehingga 2015.

(c) Kohort Tahun 1 (2011) – boleh menggunakan dwibahasa sehingga 2016.

(d) Kohort Tahun 1 (2009) – boleh menggunakan dwibahasa sehingga 2013.

(e) Kohort Tahun 1 (2010) – boleh menggunakan dwibahasa sehingga 2014.

(f) Kohort Tahun 1 (2011) – boleh menggunakan dwibahasa sehingga 2015.


PENTAKSIRAN

(a) Peperiksaan UPSR bagi matepelajaran Sains dan Metematik akan terus dilaksanakan dalam dwibahasa sehingga 2016.
(b) Peperiksaan PMR bagi matapelajaran Sains dan Matematik akan terus dilaksanakan dalam dwibahasa sehinggan tahun 2013.
(c) Peperiksaan SPM bagi matapelajaran Sains dan Matematik akan terus dilaksanakan dalam dwibahasa sehingga 2015.

Ini bermakna penggunaan Bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan dan bahasa ibunda bagi SJK(C) dan SJK(T) bagi pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik akan dilaksanakan sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik di sekolah menengah akan terlaksana pada tahun 2016. Walau bagaimanapun pengajaran Sains dan Matematik bagi Tingkatan 6 dan Matrikulasi akan kekal dalam Bahasa Inggeris.

Jadual Pelaksanaan MBMMBI dan mekanisme “soft landing” adalah seperti yang dilampirkan

“Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris” yang akan dilaksanakan oleh Kerajaan bermula pada tahun 2012 adalah satu dasar baru yang merupakan sebahagian daripada proses penambahbaikan berterusan dasar pendidikan di negara kita.

Kementerian Pelajaran sedang melakukan persiapan untuk melaksanakan dasar ini dengan sebaik mungkin tanpa menjejaskan pencapaian pelajar-pelajar yang akan terlibat dalam proses transisi pada tahun 2012 nanti.

Satu pendekatan soft-landing akan diambil untuk memastikan pencapaian pelajar-pelajar yang sedang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik di bawah dasar PPSMI tidak akan terjejas.

Pihak Kementerian juga telah membentuk enam Jawatankuasa Kecil sebagai persiapan untuk melaksanakan dasar baru ini. Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk memperincikan aspek latihan guru, kurikulum, penyediaan buku teks, lojistik, personel dan penerangan. Melalui kefahaman, sokongan dan usaha berterusan seluruh warga pendidik dalam menjayakan dasar baru ini, kita akan dapat mencapai matlamat menambahbaik kualiti pendidikan di negara kita secara berterusan demi kepentingan masa depan negara.

Rasional

• Penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar pengajaran Sains dan Matematik di sekolah rendah dan menengah menghakis kepentingan bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu dalam bidang tersebut.

• Penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar telah mantap bagi semua mata pelajaran yang dimulakan sejak tahun 1970an.

• Kebanyakkan negara di dunia berusaha keras untuk memartabatkan bahasa kebangsaan mereka masing-masing sebagai bahasa ilmu.

Pelaksanaan

• Bermula dengan Tahun Satu, Tahun Empat, Tingkatan Satu dan Tingkatan Empat. Pada masa yang sama Bahasa Cina digunakan di SJKC dan Bahasa Tamil di SJKT

• Perubahan tidak melibatkan Tingkatan Enam dan Matrikulasi

• Perubahan sepenuhnya mengambil masa selama 3 tahun

•  Bermula pada tahun 2012
•  Peperiksaan SPM Sains dan Matematik dalam dwi bahasa sehingga 2015

Strategi Meningkatkan Penguasaan Bahasa Inggeris

• Menyediakan guru BI yang mencukupi menerusi pengambilan guru bersara, guru dari luar negara dan IPTS selain daripada pengambilan melalui IPGM dan IPTA

• Menyediakan guru BI di luar norma iaitu 2 orang guru bagi setiap kelas berenrolmen tinggi (contoh: melebihi 35 murid)

• Menyediakan bahan bacaan Bahasa Inggeris

• Memperkenalkan language arts dalam P&P Bahasa Inggeris


Strategi Memartabatkan Bahasa Malaysia

• P&P Sains dan Matematik dalam Bahasa Malaysia di Tingkatan Satu hingga Lima di SMK dan SK manakala, Bahasa Cina di SJKC dan Bahasa Tamil di SJKT

• Menambah waktu P&P Bahasa Malaysia di SJKC dan SJKT

• Menggunakan ICT dalam P&P Bahasa Malaysia

• Menyediakan bahan bacaan Bahasa Malaysia

• Memperkenalkan seni bahasa dalam P&P Bahasa Inggeris


Dasar MBMMBI Murid Tahun Satu Mulai 2011

Kerajaan sedang meneliti kemungkinan untuk melaksanakan dasar baru iaitu memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuh bahasa Inggeris (MBMMBI) bagi murid tahap satu mulai tahun 2011. Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, murid tahun satu yang baru memasuki persekolahan tidak terlibat dengan dasar lama.

Tambah beliau lagi, perkara ini bergantung kepada beberapa faktor antaranya bilangan guru yang mencukupi, kesediaan kurikulum baru serta buku teks untuk mata pelajaran sains dan matematik sekiranya ia dapat disiapkan pada akhir tahun 2010, kepada pemberita di lobi Parlimen semalam.

Menurut beliau, pelaksanaan dasar MBMMBI bagi murid tahun empat, tingkatan satu dan tingkatan empat pula akan bermula pada tahun 2012.

Langkah itu, katanya, adalah untuk membolehkan Kementerian Pelajaran membuat persiapan rapi dengan mengambil kira semua keperluan pengajaran dan pembelajaran disediakan secara teratur.

Sementara itu, Muhyiddin yang juga menteri pelajaran menegaskan, kerajaan komited tidak akan kembali kepada dasar pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) kerana dasar baru iaitu MBMMBI adalah selaras dengan keperluan negara untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.

Sumber : Kosmo online 21 oktober 2009MBMMBI Mampu Bela Pelajar Tercicir

Keputusan kerajaan untuk mengkaji mempercepatkan pelaksanaan dasar baru memartabatkan Bahasa Melayu dan memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) bagi murid Tahun Satu mulai 2011, berbanding cadangan asal pada 2012 mampu membela nasib pelajar sekolah rendah yang sebelum ini keciciran berikutan subjek Sains dan Matematik diajar dalam bahasa Inggeris.

Penyandang Kursi Tun Abdul Ghafar Baba, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Upsi), Profesor Datuk Dr Zainal Kling, berkata pelaksanaan dasar baru yang menggantikan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) itu tidak boleh dilengahkan lebih lama kerana sejak PPSMI diperkenalkan enam tahun lalu, ia memberi kesan negatif kepada pelajar sekolah rendah terutama di luar bandar.

Akhbar melaporkan keputusan kerajaan mengkaji mempercepatkan pelaksanaan MBMMBI bagi murid Tahun Satu mulai 2011, berbanding cadangan asal pada 2012.

Muhyiddin yang juga Menteri Pelajaran bagaimanapun berkata, pelaksanaan lebih awal itu bergantung kepada beberapa faktor termasuk bilangan guru yang mencukupi, kesediaan kurikulum baru serta buku teks untuk Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris yang perlu disiapkan akhir tahun depan.

Zainal berkata, pelaksanaan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Melayu tidak memberi banyak masalah kerana ia pernah dilaksanakan sebelum PPSMI diperkenalkan.

Sementara itu, Ketua Dua Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (Gapena), Prof Datuk Dr Abdul Latiff Abu Bakar, berkata keputusan kerajaan itu selaras dengan kehendak pertubuhan itu yang mahu pelaksanaan dasar itu dipercepatkan.

Mereka juga ingin menggesa kerajaan supaya dasar itu dilanjutkan pula di peringkat institusi pengajian tinggi selain tidak mengabaikan usaha untuk memperkasakan bahasa Inggeris. Selain itu, ucapan pemimpin negara dan papan tanda juga perlu menggunakan bahasa Melayu.

Pengerusi Gerakan Mansuhkan PPPSMI (GMP), Datuk Dr Hassan Ahmad turut menyokong dasar baru itu berharap bahasa Melayu akan dijadikan teras utama dalam pembinaan gagasan 1Malaysia.

Sumber : Berita Harian
Read more ...

Wujudnya kami

Kehidupan adalah anugerah utama Illahi. Anugerah kehidupan memberi gambaran kebesaranNya buat kita manusia, yang wajib kita syukuri dan hargai. Internet adalah kemudahan buat umat manusia. Justeru itu, manafaatkan ia untuk kesejahteraan diri kita dan umat sejagat. Sentiasalah kita beringat, apa yang kita lakukan, akan dipertanggung jawabkan pada kemudian hari.Gunakan sebaik-baiknya kurnia Allah swt kepada kita. Halalkan kegunaan akal, hati dan lidah pada perkara yang bakal membawa kecemerlangan diri kita dunia dan akhirat. Kita hidup hanya sekali. Sekali 'pergi' tak kan kembali. Buat baik berpada-pada, dan buat jahat JANGAN sekali-kali. Kewujudan website SK Serkam sebagai wadah untuk meningkatkan nilai diri. Bermatlamatkan penyatuan ummah dengan ciri-ciri kemurnian budi dan budaya. Walaupun, dunia terus maju dengan teknologi, kita akan terus kekal dengan akhlak dan jati diri insani.
Read more ...
Hari pertama Persekolahan SKS, 4 Januari 2012


SELAMAT DATANG,Kami warga SKS mengalu-alukan kedatangan semua murid baru pra sekolah dan tahun 1 bagi sesi persekolahan tahun 2012.Tahniah dan syabas kerana memilih SKS sebagai sekolah pertama anda.Seiring dengan Visi dan Misi sekolah SKS akan sentiasa bergerak kehadapan dalam semua bentuk pencapaian yang cemerlang dan gemilang. Selaras dengan perutusan Yang Berusaha Tuan Hj Abbas Bin Aman, Guru Besar SKS yang meminta semua warga SKS sentiasa berusaha lebih gigih,berkerjasama sebagai satu pasukan demi merialisasikan impian VISI dan MISI Sekolah.SELAMAT TAHUN BARU 2012.
Read more ...
 
SK SERKAM
Km 18 Jalan Serkam PAntai
77300 Merlimau Melaka.

Tel & Fax : 06-2619740
Email : mba1019@ppdjasin.edu.com
skserkampantai@gmail.com
Website : http://skserkampantai.blogspot.com

Emelkan kepada kami...

Name:
Email:
Comment:
Sekolah Kebangsaan Serkam, 77300 Merlimau Melaka | Template Ireng Manis © 2010 Free Template Ajah. Distribution by Dhe Template. Supported by Cash Money Today and Forex Broker Info